หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มหนังสือรับรองของ ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสถาปตยกรรมควบคุมกองช่างDownload
- แบบฟอร์มคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตกองช่างDownload
- แบบฟอร์ม ข.6 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารกองช่างDownload
- แบบฟอร์ม ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารกองช่างDownload
- แบบฟอร์มหนังสือยินยอมใหทําการกอสรางอาคารในที่ดินกองช่างDownload
- แบบฟอร์มหนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดที่ดินกองช่างDownload

 [1] 

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183
E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 yota.maehia.go.th